<strong>Voorwaarden en privacy</strong>

Voorwaarden en privacy

Onderstaand vindt u onze Algemene voorwaarden, ons Privacystatement, onze Cookievoorwaarden en onze Richtlijnen voor het afhandelen van vragen en klachten. Onderwijz is een label van HOBP holding BV.

HOBP Holding BV is gevestigd te Breda aan de Liesboslaan 57. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Ron Rombouts (rr@hobp.nl - 076-2301305)

Wij zijn geregistreerd bij de KvK onder nummer 68689632.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemeen
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Hobp Holding B.V. (hierna: ‘Hobp’) en haar klanten (hierna: ‘Klant’). 
  2. De gebruiksvoorwaarden voor gebruikers van de portal van Hobp (hierna: ‘Gebruikers’ en ‘Portal’) hebben een aanvullende werking op deze algemene voorwaarden. Andere aanvullingen en/of wijzigingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien schriftelijk overeengekomen tussen Hobp en de Klant. 
  3. HOBP is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De algemene voorwaarden van de NRTO vormen de basis voor de algemene voorwaarden van HOBP en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen HOBP en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. HOBP heeft zich verbonden aan de gedragscode van de NRTO. U kunt de gedragscode via deze link bekijken.
    
 2. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Hobp zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen haar dienstverlening optimaal uit te voeren. 
  2. Leverings- en uitvoeringstermijnen van Hobp zijn indicatief. Een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst geeft de Klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of om schadevergoeding te vorderen. 
  3. Alleen indien Hobp alle relevante en juiste informatie tijdig ontvangt, kan zij haar inspanningsverplichting nakomen. Bij onjuiste en/of niet tijdige en/of niet volledige aanlevering van deze informatie kan Hobp haar werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en kosten. Eventueel hierdoor veroorzaakt meerwerk is voor rekening van de Klant. 
  4. Hobp is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Klant te aanvaarden. Hobp is niet aansprakelijk voor tekortkomingen voor door haar ingeschakelde derden.
    
 3. Gebruiksrecht van de Portal
  1. Hobp stelt aan de Klant op basis van de met de Klant overeengekomen afspraken het algemene Hobp portal of de voor de klant op maat gemaakte Portal beschikbaar gedurende een met de Klant overeengekomen looptijd. Dit recht tot het gebruik van de Portal door de Klant en haar Gebruikers is een aan de Klant gebonden gebruiksrecht en voor de Gebruikers een persoonlijk gebruiksrecht, wat niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet licentieerbaar door de Klant en/of haar Gebruiker(s). 
  2. Hobp stelt de Portal beschikbaar aan de Klant door het verstrekken van inlogcodes en wachtwoorden. Hobp stelt geen informatie beschikbaar die ziet op de (bron)code van programmatuur achter de portal. 
    
 4. Verplichtingen Klant
  1. De Klant mag de Portal uitsluitend en alleen ten behoeve van zijn eigen bedrijf/organisatie gebruiken. 
  2. De Klant is gehouden tijdig alle in redelijkheid benodigde gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens en/of inlichten aan Hobp te verschaffen. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die zijn verstrekt aan Hobp. 
  3. De Klant draagt zorg voor het functioneren van haar software en hardware, als ook voor het uitvoeren van tijdige updates, onderhoud en juiste configuratie van de benodigde internetverbinding en randapparatuur voor het gebruik van de Portal. 
    
 5. Garantie
  1. Hobp garandeert een goede werking van de Portal en spant zich in voor optimale beschikbaarheid van de Portal en ook toegang tot de Portal. Hobp geeft geen garantie dat de Portal en de daaraan verbonden diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen voor onderhoud en/of storingen beschikbaar en toegankelijk zullen zijn. 
  2. Hobp kan geen garanties verstrekken over de inhoud, kwaliteit, rechtmatigheid, juistheid en/of volledigheid van de aangeboden cursussen van cursus-aanbieders in de Portal of de door gebruikers zelf aangemaakte loopbaanprofielen. 
  3. De Portal kan links naar andere sites van derden bevatten. Dit betekent niet direct dat Hobp deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites samenwerkt. Hobp kan evenmin geen waarborgen geven over de inhoud, geschiktheid, juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze websites van derden. 
    
 6. Onderhoud & wijzigingen Portal
  1. Hobp is gerechtigd de Portal (tijdelijk) buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassingen, en het uitvoeren van upgrades, zonder dat dit een recht op schadevergoeding jegens de Klant met zich meebrengt. 
  2. Klant is niet gerechtigd het onderhoud of aanpassingen aan de Portal zelf uit te voeren of door een derde te laten uitvoeren.  
  3. Indien Hobp op verzoek van Klant materiële wijzigingen van de Portal dient door te voeren, die niet op voorhand in de offerte of Overeenkomst met de Klant zijn overeengekomen, zal Hobp daarvoor aanvullende kosten in rekening brengen. 
    
 7. Betaling en zekerheden
  1. De betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een beroep door de Klant op verrekening, opschorting of aftrek is niet toegestaan. In geval van een terugbetaling hanteert HOBP een termijn van 15 dagen. Betalingen dienen per bank te geschieden.
  2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment zijn over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
  3. Alle kosten die door Hobp moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Staffel buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 150,-. 
  4. Bezwaren tegen facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Hobp te worden gebracht. Bij gebreke van tijdige reclamatie wordt de Klant geacht met de verzonden factuur in te stemmen. Een reclamatie schort de betalingsverplichting niet op.
  5. De huurprijs zal telkens aan het eind van een kalenderjaar met ingang van het direct daarop volgende kalenderjaar worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindexcijfers alle huishoudens 2006 = 100.
  6. Hobp heeft het recht om vooruitbetaling te verlangen of om genoegzame zekerheid te verlangen voor tijdige en volledige nakoming van de op de Klant rustende betalingsverplichtingen. 
    
 8. Verlenging, ontbinding en opschorting
  1. De duur van de overeenkomst zal na afloop van de looptijd van de overeenkomst stilzwijgend telkenmale met een zelfde looptijd worden verlengd, tenzij de Klant met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden de overeenkomst opzegt. Opzegging dient schriftelijk, aangetekend te geschieden.
  2. Hobp kan, in aanvulling op de wettelijke bepalingen omtrent ontbinding, de overeenkomst met de Klant te allen tijde en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de Klant, per direct ontbinden indien de Klant haar opeisbare schulden onbetaald laat, indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, indien voor de Klant surséance van betaling wordt aangevraagd, indien de Klant diens bedrijf staakt en/of indien beslag op het vermogen van de Klant wordt gelegd of indien de Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest over (een deel van) diens vermogen.
  3. Indien de Klant één of meer van haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, heeft Hobp het recht om zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Hobp op schadevergoeding.
    
 9. Overmacht
  1. Tekortkomingen van Hobp in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch kan toerekening in dat geval plaatsvinden krachtens de wet, de overeenkomst of voortvloeiende uit het verkeer geldende opvattingen.. 
  2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door leverancier, werkstakingen, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, transportproblemen, staking, de gevolgen van natuurgeweld, pandemieën e.d. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door Hobp bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. 
    
 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. De aansprakelijkheid van Hobp is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Hobp wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van Hobp niet of niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Hobp beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende opdracht, waarbij in geval van een duurovereenkomst ten hoogste zal gelden het factuurbedrag over een periode van twee maanden. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Hobp beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500.
  2. Hobp sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, waaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  3. Hobp is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde(n).
  4. Hobp is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik en/of misbruik van toegangscodes en/of wachtwoorden door Klanten en/of haar Gebruikers. 
  5. Hobp is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Portal. 
  6. Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk binnen drie maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Hobp te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 
    
 11. Intellectuele eigendomsrechten
  1. De intellectuele eigendomsrechten op de Portal en de daaraan verbonden diensten berusten bij Hobp. De intellectuele eigendomsrechten van de cursussen en leertrajecten berusten bij de cursusaanbieders. Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden of de overeenkomst is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Klant of Gebruikers. 
  2. De Klant vrijwaart Hobp voor alle gevolgen van een inbreuk op enig recht aan derden, indien Hobp op verzoek van de Klant een bepaald beeld (zoals logo’s, tekeningen, afbeeldingen) of bepaalde vormgeving heeft gebruikt.
  3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hobp is het Klanten en/of Gebruikers niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) de cursussen of andere delen van de website in de Portal geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken, te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, ook als de bron niet wordt vermeld.
    
 12. Privacy
  1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden gebruikt/verwerkt namelijk van Klanten, maar ook van Gebruikers, zullen deze persoonsgegevens met een hoge mate van zorgvuldigheid door Hobp worden gebruikt en beschermd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  2. De Gebruikers die bij registratie in de Portal van de diensten in de Portal gebruik maken, verlenen toestemming bij het accepteren van de Gebruiksvoorwaarden voor de verwerking van hun persoonsgegevens. 
  3. De persoonsgegevens van de Gebruiker zullen met de betreffende cursusaanbieder worden gedeeld, enkel en alleen voor het doel dat de cursusaanbieder een persoonlijk certificaat voor afronding van de cursus en/of het leertraject aan de Gebruiker kan verstrekken/aanbieden. 
  4. De gegevens in een loopbaanprofiel van een gebruiker worden uitsluitend intern gebruikt in de portal van de Klant als daar door de Klant schriftelijk opdracht voor is verleend.
  5. Hobp zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de bescherming van de persoonsgegevens die Hobp in bezit heeft en gebruikt, te waarborgen. Deze technische en organisatorische maatregelen zullen tevens dienen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij zal Hobp de aard van de verwerking afwegen tegen de te nemen maatregelen. 
  6. Voor vragen met betrekking tot haar gegevens kan de Klant contact opnemen met Hobp via 076- 2301305 en juridisch@hobp.nl
    
 13. Toepasselijk recht en geschilbeslechting
  1. Op de rechtsverhouding tussen Hobp en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Niettemin heeft Hobp het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woon-/vestigingsplaats van de Klant. 
 14. Klachtenregeling

  1. HOBP is gebonden aan de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf. De naleving van deze algemene voorwaarden alsmede van de gedragscode wordt door de NRTO bevorderd, doordat klachten worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, maatregelen worden getroffen.Indien de opdrachtgever van mening is dat het NRTO-lid bovenvermelde regels van de NRTO niet naleeft, dan kan de opdrachtgever deze klacht voorleggen aan de Commissie van Kwaliteithandhaving, waarbij de daarvoor geldende procedureregels van toepassing zijn. De opdrachtgever kan een klacht schriftelijk richten aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO.

 15. Slotbepalingen
  1. Hobp heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annuleren binnen 8 kalenderdagen na deze wijziging. 
  2. Bij nietigheid of onverbindendheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.  
  3. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals te vinden op de website van Hobp zal gelden.

© HOBP Holding BV 2021

---------------------

 

PRIVACY STATEMENT

U neemt van ons een dienst af, u maakt namelijk gebruik van onze portal. Dit doet u als klant van Hobp (namelijk als bedrijf of organisatie die met Hobp daartoe een overeenkomst aangaat) of als gebruiker van de portal, namelijk een persoon die werkzaam is bij de klant van Hobp. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als u zich registreert bij ons, een loopbaanprofiel aanmaakt, cursussen volgt die wij aanbieden in samenwerking met cursusaanbieders in onze portal, als u ons belt, e-mailt, een brief schrijft, als u langskomt of iemand van Hobp spreekt. Wij vinden het daarom belangrijk dat u weet dat u erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw (persoons)gegevens omgaan. In deze verklaring geven wij u toelichting en leggen wij uit hoe wij dit precies doen. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres en woonplaats. Ook uw telefoonnummer en postcodes met huisnummer zijn persoonsgegevens. 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, zullen slechts voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • om het afgesproken werk zo goed, efficiënt en effectief mogelijk te doen;
 • voor het opnemen van contact met u, ten behoeve van onze dienstverlening;
 • het toezenden van een nieuwsbrief;
 • voor onze marketingdoeleinden.

Wij gebruiken de persoonsgegevens van klanten en/of gebruikers alleen voor deze doelen en geven de persoonsgegevens zonder uw toestemming of een andere grondslag niet door aan derden. Als wij de gegevens wel met toestemming of een andere grondslag door mogen geven, dan leggen wij deze derde dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen op als die wij zelf hanteren. 

Voor het verlenen van persoonlijke certificaten aan u als gebruiker door de cursusaanbieders van de door u gevolgde cursussen en/of leertrajecten in de portal, zullen enkel en alleen de daartoe benodigde persoonsgegevens worden verstrekt aan deze cursusaanbieders. 

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:

a) de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst tussen uw werkgever en Hobp;
b) de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.
c) toestemming.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten en de gebruikers van onze portal. Dit is een onderdeel van onze bedrijfsvoering. Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw werknemers aan ons doorgeeft, dan bent u verplicht om uw werknemers hierover te informeren. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

• Voornaam en achternaam
• Functie
• Bedrijfsnaam
• Contact- en factuuradres
• E-mail adres
• Geboortedatum
• Geslacht
• Financiële gegevens (voor de uitvoering van de dienst en/of facturatie)

 • ïPersoonlijkheidsprofiel voor het aanbieden van cursussen
 • ïOpleidingen en CV-achtergrond
 • ïEventuele andere gegevens die u aan ons verstrekt heeft

Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Hobp zich aan de regels die privacywetgeving voorschrijft. Dit houdt in dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn worden verzameld en de persoonsgegevens worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel verwerkt. Wij houden daarbij de aard van de persoonsgegevens in het oog en stemmen daarop een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af. U kunt er dus van uitgaan dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan. 

Geheimhouding

De dienstverlening van Hobp maakt het noodzakelijk dat onze werknemers toegang hebben tot uw persoonsgegevens, namelijk voor het aanmaken van accounts voor de portal, onderhoud aan de portal en/of wijzigingen aan de portal. Om ook hier de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben al onze werknemers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee leggen wij aan onze werknemers op dat zij uw persoonsgegevens absoluut geheim houden en dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Belangrijk is nog wel om te weten, dat alleen geautoriseerd personeel uw gegevens verwerken mag.

Inzage en correctie van uw gegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van u, maar deze gegevens blijven natuurlijk wel van u. Daarom bieden wij u altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens wij van u hebben. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Een verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan het volgende e-mailadres: juridisch@hobp.nl . Hier kunt u ook terecht met vragen over dit Privacy Statement. Buiten deze wettelijke inzage mogelijkheden, heeft u als Gebruiker ook zelf de mogelijkheid uw gegevens in de portal aan te passen. 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van de overeenkomst met Hobp, (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn of (c) het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Als u hier meer over wilt weten, kunt u het beste ons Cookie Statement lezen. Dit Statement vindt u op onze website. 

Wijzigingen

Hobp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is aangepast. 

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie of wenst u gebruik te maken van een van de bovenstaande rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via juridisch@hobp.nl

© HOBP Holding BV 2020

---------------------

 

COOKIE STATEMENT

Hobp maakt op haar website gebruik van cookies. In deze statement geeft Hobp graag toelichting en uitleg over waarom zij welke cookies gebruikt en wat dit voor u betekent. 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.

Hoe lang cookies? 

Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als u uw browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op uw computer blijven staan als u ze niet verwijdert. 

Waarom cookies?

U kunt meestal niet zien waar een cookie precies voor dient. Zoals wij hiervoor al schreven, zijn cookies tekstbestandjes, maar de inhoud van die bestandjes is meestal onleesbare computercode. Daarom geven wij u graag wat meer uitleg. 

Hobp gebruikt cookies:

 • Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt;
 • Om gebruikers te identificeren: wij krijgen op die manier inzicht in het aantal bezoekers dat op onze website terechtkomt en in welk deel van onze website zij bezoeken;  
 • Om te adviseren over het goed gebruik van de portal;
 • Om informatie te delen die voor u interessant kan zijn.

Welke cookies?

Permanente cookies

Bij een nieuw bezoek aan onze website herkent Hobp u met behulp van permanente cookies. Onze website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens uw bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Tracking cookies 

Met uw toestemming plaatsen wij tracking cookies op uw apparatuur. Deze cookies kunnen later worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook andere website(s) uit ons netwerk hebt bezocht. De tracking cookies kunnen ook worden gebruikt door adverteerders die in hetzelfde netwerk zitten. 

Met tracking cookies wordt een profiel opgebouwd. Dit profiel is niet gekoppeld aan bijvoorbeeld uw naam, adres, en e-mailadres. Het dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Tracking cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen, zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel als mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben Google wel verzocht om uw IP-adres te maskeren en wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Sociale Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Recht op inzage en correctie of verwijdering 

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Cookies kunnen uw persoonlijke gegevens naar allerlei bedrijven sturen. Als u dat niet (meer) wilt, moet u de cookies verwijderen van uw computer, tablet of smartphone. Cookies verwijderen is niet erg lastig, maar bedenk wel dat u na het opschonen op websites opnieuw moet inloggen en dat uw wachtwoorden mogelijk niet meer worden onthouden. Ook is het mogelijk dat u pagina’s opnieuw moet instellen. 

© HOBP Holding BV 2020

---------------------

 

Afhandeling van vragen en klachten

In dit document wordt aangegeven hoe de organisatie van HOBP holding BV in het algemeen omgaat met de ontvangst, verwerking en afhandeling van vragen en klachten van (externe) stakeholders.

1. Begripsbepalingen

Onder ‘stakeholders’ worden in dit protocol verstaan: klanten, afnemers, gebruikers, opdrachtgevers, partners en andere partijen waaraan HOBP holding BV als ondernemer op wat voor wijze dan ook zijn producten (licenties) levert en/of zijn diensten verleent.

‘Vragen’ worden in dit protocol gedefinieerd als verzoeken van stakeholders om opheldering, verduidelijking of om nadere informatie met betrekking tot de geleverde of te leveren (tussen- en eind)producten en de verleende of te verlenen diensten.

‘Klachten’ worden in dit protocol gedefinieerd als opmerkingen of aanduidingen van feiten of situaties waaruit blijkt dat:

 • een geleverd product of verleende dienst (1) niet of niet geheel voldoet aan de verwachtingen van stakeholder, (2) naar de mening van stakeholder niet of niet geheel functioneert in overeenstemming met datgene wat is vastgelegd in de met HOBP holding BV gesloten overeenkomt,
 • zaken die de administratieve verwerking en/of afwikkeling van de relatie met stakeholder betreffen (zoals facturatie, registratie van gegevens, correspondentie, etcetera) naar de mening van stakeholder door HOBP holding BV niet conform verwachting of gemaakte afspraken zijn of worden behartigd.

2. Referentiekader en reikwijdte

In de meeste gevallen bestaat een stakeholder uit een zakelijke partij waarmee HOBP holding BV een business to business (B2B) relatie onderhoudt. Dientengevolge sluit dit protocol naar inhoud en strekking nauw aan bij de NRTO Richtlijnen voor Algemene Voorwaarden Business to Business (B2B) voor Training en Opleiding (editie 1 februari 2018, hieronder afgekort als AV-B2B).

Dit protocol beschrijft een algemeen kader voor ontvangst, verwerking en afhandeling van vragen en klachten die worden ingediend door (externe) stakeholders. Indien er sprake is van een specifieke overeenkomst op het gebied van dienstverlening (Service Level Agreement = SLA), welke deel uitmaakt van een met de stakeholder gesloten overeenkomst (Master Agreement = MA), dan geldt het SLA als leidend.

3. Uitgangspunten

Als basis voor het protocol gelden de volgende centrale uitgangspunten (cf. AV-B2B, Richtlijn 4 en 6):

 1. HOBP holding BV aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor hij de kwalificaties bezit.
 2. De voor dienstverlening in te zetten HOBP holding BV-medewerkers kunnen op grond van hun kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan de aangenomen opdracht werken.
 3. HOBP holding BV draagt zorg voor het scheppen van zodanige omstandigheden, dat alle personen bij de stakeholder die betrokken zijn bij de uitvoering van de dienstverlening, duidelijk weten wat hun aandeel bij de uitvoering inhoudt.
 4. Elke door HOBP holding BV met een stakeholder gesloten overeenkomst of opdrachtbevestiging bevat een adequate, duidelijke en ondubbelzinnige aanduiding van de relevante uitvoeringscondities.

Deze uitgangspunten zijn met name van belang voor het bepalen van de wijze waarop vragen en klachten adequaat kunnen worden verwerkt en afgehandeld.

4. Kanalen

Voor het indienen van vragen en klachten faciliteert HOBP holding BV de volgende kanalen:

 1. Telefonische helpdesk – Op werkdagen, tijdens kantooruren (9:00u en 17:00u) worden telefonisch ingediende vragen en klachten als regel direct in ontvangst genomen en voor verwerking doorgezet naar het desbetreffende team of naar de desbetreffende afdeling.
 2. Voicemail – Ten aanzien van vragen en klachten die per (telefonische) voicemail worden ingesproken geldt de regel dat hierop zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen één werkdag, wordt gereageerd. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt de stakeholder telefonisch benaderd of wordt aan hem per e-mail een bevestiging van ontvangst gestuurd.
 3. E-mail – Wat betreft vragen en klachten die per e-mail worden ingediend, geldt de regel dat hierop zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen twee werkdagen, wordt gereageerd, meestal per e-mail.
 4. Live chat – Op werkdagen, tijdens kantooruren (9:00u en 17:00u) worden telefonisch ingediende vragen en klachten als regel direct in ontvangst genomen en voor verwerking doorgezet naar het desbetreffende team of naar de desbetreffende afdeling.

5. Termijn voor verwerking en afhandeling en communicatie updates

Voor de verwerking en (definitieve) afhandeling van vragen en klachten wordt als regel een termijn van maximaal vier weken in acht genomen, behoudens situaties waarin de vraag of klacht van een meer complexe aard is. In dergelijke situaties draagt het betrokken team of de betrokken afdeling zorg voor het communiceren van een regelmatige update omtrent de status van de verwerking en of afhandeling; indien en voor zover mogelijk wordt hierbij telkens een indicatie gegeven van de tijd die nodig is voor definitieve afhandeling, dat wil zeggen, op basis van een realistische inschatting. Klachten en vragen worden door HOBP strikt vertrouwelijk behandeld en worden maximaal 18 maanden bewaard. 

6. Gedragslijn bij problematische communicatie

In situaties waarin de communicatie rondom de verwerking en afhandeling van vragen en klachten problematisch verloopt, bijvoorbeeld wanneer een stakeholder niet tevreden blijkt te zijn over het tempo en de wijze van verwerking en afhandeling, stelt de betrokken HOBP holding BV-medewerker zijn leidinggevende of zijn teamleider hiervan in kennis.

7. Beroepsinstantie

HOBP holding BV communiceert naar zijn stakeholders de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Commissie van Kwaliteithandhaving (https://www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/) van de NRTO als primaire beroepsinstantie. Een beroep op de primaire beroepsinstantie kan betrekking hebben op:

 • een concrete klacht die volgens de indiener niet naar tevredenheid (tijdig en adequaat) is afgehandeld,
 • een klacht ten aanzien van het anderszins niet naleven van de NRTO-gedagscode en regelgeving,

Uitspraken en beoordelingen van de beroepsinstantie ter zake van een klacht worden door HOBP holding BV als bindend beschouwd. Indien de beroepsinstantie in het kader van een beoordeling van de voorgelegde klacht het nemen van specifieke maatregelen voorschrijft, weet HOBP holding BV zich gehouden aan een zo spoedig mogelijke uitvoering van deze maatregelen, binnen de grenzen van de redelijkheid.

 

© HOBP Holding BV 2021

---------------------